Thông Tin

Update ngày 15/10/2018 bao gồm:

  • Nâng cấp các trang bị thiên tứ còn lại.
  • Mở chế tạo thêm thuộc tính thứ 3 của trang bị Thiên Tứ.
  • Cử Thiên Vô Cực Đơn cấp 7,8
  • Và 1 số điều chỉnh quan trọng khác.

Chi tiết xem lại đây

loading