Thông Tin

Công thức chế tạo vũ khí Thiên Tứ Kỳ Binh
  • Vũ Khí Kỳ Binh
  • 3 viên Thần Ma Thạch
  • 2 huyền tinh cấp 10
  • 2 viên Kỳ Binh Thạch
  • 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • 50.000 vạn lượng
  • Tỷ lệ thành công: 50%. Thêm phúc duyên tăng thêm tối đa 40%
  • Thành công: nhận được vũ khí Thiên Tứ Kỳ Bình (thêm 2 thuộc tính mới: tốc độ đánh từ 10-30% và kỹ năng vốn có thêm 1 ->2 ngẫu nhiên)
  •  Thất bại: mất 10.000 vạn lượng,  toàn bộ phúc duyên, mất huyền tinh 10 nhận lại 1 huyền tinh 9,  mất 1 viên Kỳ Binh Thạch và có xác xuất 30% mất trang bị Hoàng Kim Môn Phái.
loading