Thông Tin

BQT thông báo bảo trì toàn bộ các máy chủ của Hoa Sơn cập nhật event 30/4 - 01/05
  • Thời gian bảo trì: 9h - 12h
Chúc các nhân sỹ có ngày cuối tuần vui vẻ và sắp xếp thời gian vào game sau khi hoàn tất cập nhât.
BQT thông báo bảo trì toàn bộ các máy chủ của Hoa Sơn cập nhật event 30/4 - 01/05

  • Thời gian bảo trì: 9h - 12h
Chúc các nhân sỹ có ngày cuối tuần vui vẻ và sắp xếp thời gian vào game sau khi hoàn tất cập nhât.

BQT thông báo bảo trì toàn bộ các máy chủ của Hoa Sơn cập nhật event 30/4 - 01/05

  • Thời gian bảo trì: 9h - 12h
Chúc các nhân sỹ có ngày cuối tuần vui vẻ và sắp xếp thời gian vào game sau khi hoàn tất cập nhât.

loading