Thông Tin

Sau khi khảo sát cũng như lấy ý kiến từ các người chơi BQT sẽ tiến hành gộp máy chủ Võ Lâm và Công Thành Chiến.
Thời gian gộp máy chủ bắt đầu từ 23 giờ ngày 20/09 dự kiến hoàn tất vào 12 giờ 21/09.

  • Sau khi gộp máy chủ toàn bộ người chơi từ máy chủ Công Thành Chiến sẽ đăng nhập vào máy chủ Võ Lâm để chơi Game.
  • Các nhân vật từ Công Thành Chiến khi chuyển đến máy chủ Võ Lâm nếu bị trùng tên nhân vật sẽ được thêm vào ký tự "ctc" ở sau và nhận được 1 lần đổi tên miễn phí
  • Các tài khoản từ Công Thành Chiến khi chuyển đến máy chủ Võ Lâm nếu bị trùng tên tài khoản sẽ được thêm vào ký tự "ctc" ở sau. Các người chơi chú ý nếu đăng nhập vào tài khoản bị báo sai mật khẩu vui lòng thêm "ctc" phía sau tên tài khoản
  • Sau khi hoàn tất gộp máy chủ các người chơi tại Công Thành Chiến vui lòng tải lại Patch Game của máy chủ Võ Lâm để vào Game
loading