Thông Tin

Chế tạo Tinh Xảo Vô Danh

Nguyên liệu
  • 20.000 vạn
  • 2 Huyền Tinh 10
  • 2 Tinh Thạch cấp 3
  • 2 Vô Danh Thần Thạch
  • Nhẫn Vô Danh cần chế tạo

Tỷ lệ thành công: 100%

Chế tạo Tinh Xảo Càn Khôn

Nguyên liệu
  • 40.000 vạn
  • 4 Huyền Tinh 10
  • 4 Tinh Thạch cấp 3
  • 4 Càn Khôn Kỳ Thạch
  • Nhẫn Càn Khôn cần chế tạo

Tỷ lệ thành công: 100%

loading