Thông Tin

Toàn bộ hệ thống Website của G4VN bắt đầu từ ngày 20/06 sẽ thay đổi toàn bộ các tên miền từ G4VN.Net thành G4VN.Us

volam.g4vn.net nay sẽ thành volam.g4vn.us

Các tên miền cũ G4VN.Net sẽ hoạt động đến ngày 25/06

Nay kính báo đến toàn bộ người chơi để biết được thông tin. 
loading