Thông Tin

Cập nhật và sữa lỗi

 • Sữa lỗi Đoạt Hồn Thích khi hết thể lực bị đứng yên không thể di chuyển
 • Sữa lỗi các Bẫy Đường Môn khiến người đặt chết khi bị người khác đi vào bẫy nhiều lần
 • Sữa lỗi khi chết còn 1 sinh lực không biến về thành
 • Sữa lỗi khi kinh nghiệm âm vẫn cừu sát được
 • Sữa lỗi khi mặc các trang bị Hoàng Kim không cập nhật lực tay
 • Cập nhật thêm phần thưởng từ các vật phẩm Hồng Bao Bang Hội, Huy Chương Tống Kim, Hồng Bao Vượt Ải
 • Hủy các trận Tống Kim 19 giờ và 21 giờ thay vào đó cập nhật trận Tống Kim vào lúc 20 giờ
 • Liên đấu trận 20 giờ sẽ hủy và thay bằng trận 19 giờ, thời gian Liên Đấu kéo dài liên đấu từ 18 giờ đến 20 giờ
 • Boss Hoàng Kim sẽ thay đổi giờ xuất hiện thành 13 giờ và 22 giờ hằng ngày. Số lượng Boss xuất hiện lúc 13 giờ giảm còn 2 và số lượng Boss lúc 22 giờ vẫn giữ nguyên là 5
 • Cập nhật khi chết nếu có PK nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì sẽ tự rớt PK, Nếu PK nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì chỉ bị đồ sát hoặc cừu sát mới rớt pk, Khi PK lớn hơn 5 chết dưới mọi hình thức không rớt PK ngoại trừ ngồi tù
 • Và một cập nhật mới về chức năng sẽ thêm vào cập nhật Event 2 tháng 6 tới
loading