Thông Tin

Danh sách nhân vật nằm trong Top 10 thẻ nạp và Tổng kinh nghiệm

( Trong 1 tháng, từ 09h00 ngày 01/04/2016 - 22h45 ngày 30/04/2016 ).
Thời gian hiệu lực VIP được tính từ ngày 02/05/2015 - 31/05/2016.
Nhận thưởng Vip hàng ngày tại NPC Lễ Quan ( Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 02/05/2016 ).

 Lưu ý:
Xu khuyến mãi sẽ là xu khóa không thể giao dịch.
Vật phẩm mua bằng xu khóa sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch.


loading