Thông Tin

Trang bị từ cấp 1 đến cấp 5
 sử dụng tinh thạch cấp 1
Từ cấp 6 đến cấp 10 
sử dụng tinh thạch cấp 2.
Chú ý không được nâng từ cấp 5 lên cấp 6,từ cấp 6 giảm xuống cấp 5.
Tỷ lệ ép mặc định là 50% bỏ thêm phúc duyên sẽ tăng thêm sắc xuất thành công 20% tỷ lệ.
Trang bị thăng cấp hoặc giảm cấp không phải là trang sức và vũ khí.

NPC ép cấp:Thợ rèn các thành thị.
Thời gian cập nhật chức năng: 17h ngày 21/10/2015
loading