Thông Tin

Ngày 18/10, BQT sẽ tiến hành cập nhật và chỉnh sữa một số chức năng sau

+ Điều chỉnh và cập nhật lại tỷ lệ kinh nghiệm và tiền vạn rớt ra khi luyện công
+ Điều chỉnh lại tỷ lệ phần thưởng Dã Tẩu
+ Cập nhật tính năng tăng giảm cấp độ trang bị tại Thợ Rèn
+ Điều chỉnh và cập nhật sữa lỗi cho AutoPlay
loading